?

Log in

No account? Create an account
АКЦІЯ!!! Переспи з усіма директорами Бляндамеду, та у тебе буде шанс… - absental [entries|archive|friends|userinfo]
absental

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 28th, 2006|09:34 am]
absental
АКЦІЯ!!!
Переспи з усіма директорами Бляндамеду, та у тебе буде шанс виграти набір для перевірки ротової порожнини!!! Спішіть!!!
linkReply